L.S. Administraties

Disclaimer

Disclaimer
Op alle door L.S. Administraties uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze bij mij opvragen of vinden op deze website. Hoewel ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neem bij de samenstelling van verstrekte informatie, software, berekeningen, prognoses, rapportages en uitkomsten, zijn deze onder voorbehoud van goedkeuring door de Belastinginspecteur.
L.S. Administraties en/of diens werkdomeinen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van door L.S. administraties ontwikkelde software en de hier uit voortvloeiende berekeningen,  prognoses, rapportages en uitkomsten.

Email Disclaimer
Informatie verzonden middels een e-mailbericht (en de bijbehorende bijlagen) is/zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit  bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. L.S. Administraties en/of diens werkdomeinen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie,  daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Email berichten worden door L.S. Administraties via een  SSL/TLS beveiligde verbinding verstuurd.